TẦM NHÌN – SỨ MẠNG

Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQG-HCM là tổ chức chính trị – xã hội rộng khắp và là một trong những đơn vị trực thuộc Nhà trường có vai trò quan trọng chủ yếu trong lĩnh vực công tác sinh viên, xây dựng và phát huy văn hóa đại học. Để hoàn thành vai trò đó, Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên Nhà trường có những tầm nhìn và sứ mạng như sau:
            TẦM NHÌN
Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQG-HCM thực hiện thành công Chiến lược phát triển Nhà trường trong từng giai đoạn; góp phần xây dựng hình mẫu giá trị sinh viên Nhà trường theo triết lý “Giáo dục toàn diện – Khai phóng – Đa văn hóa”; tiếp tục giữ vững vị trí là một trong những đơn vị dẫn đầu của phong trào thanh niên – sinh viên Thành phố.
            SỨ MẠNG
– Định hướng và xây dựng hình mẫu  sinh viên Nhà trường thành thế hệ sinh viên có phẩm chất chính trị, đạo đức, sống có lý tưởng, giỏi nghiệp vụ, vững chuyên môn, trở thành công dân toàn cầu.
– Cùng với hệ thống giáo dục đào tạo xây dựng tinh thần Đại học, phong trào học thuật nghiên cứu khoa học trong sinh viên, góp phần đưa Nhà trường từng bước trở thành đại học nghiên cứu theo mô hình hiện đại của thế giới.
– Thực hiện các hoạt động đồng hành, hỗ trợ và chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của sinh viên, các đối tượng sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, sinh viên khuyết tật và sinh viên dân tộc ít người.
– Xây dựng Đoàn trường ĐH KHXH & NV tiếp tục giữ vững là cơ sở Đoàn mạnh trong hệ thống Công tác Đoàn và phong trào thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh với nhiều mô hình sáng tạo, hiệu quả.
– Xây dựng Hội Sinh viên Trường ĐH KHXH&NV – ĐHQG-HCM vững mạnh, thích ứng với môi trường hoạt động mới; tăng cường công tác tập hợp đông đảo sinh viên, giữ vững vị trí là một trong những đơn vị dẫn đầu công tác Hội và phong trào sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh.

[Infographic] Phong trào Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên trường ĐH KHXHNV

[Infographic] Phong trào Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên trường ĐH KHXHNV