1. Thiết kế số 001 – Lê Trung Thành:
le-trung-thanh
2. Thiết kế số 002 – Đào Duy Phương:
 
logo3. Thiết kế số 003 – Đỗ Hữu Nhật Trường:
bieutrung
4. Thiết kế số 004 – Huỳnh Duy Quốc Sử:
 
logo601
5. Thiết kế số 005 – Huỳnh Nguyễn Phúc Thịnh:

6. Thiết kế số 006 – Nguyễn Phương Thảo Vy:

7. Thiết kế số 007 – Nguyễn Thị Thảo Nguyên:

8. Thiết kế số 008 – Phạm Huỳnh Như Phương:

9. Thiết kế số 009 – Quách Thị Nhật Hạ:

10. Thiết kế số 010 – Từ Hoài Vệ:

11. Thiết kế số 011 – Trần Văn Nghĩa:
12. Thiết kế số 012 – Trần Văn Nghĩa:

13. Thiết kế số 013 – Trần Vũ Hạnh Phương:

14. Thiết kế số 014 – Từ Thị Vân An:

14. Thiết kế số 015 – Từ Thị Vân An:

16. Thiết kế số 016 – Lê Nguyễn Hoàng Huy:

17. Thiết kế số 017 – Huỳnh Minh Luân:

18. Thiết kế số 018 – Trương Văn An:

19. Thiết kế số 019 – Trương Văn An:

20. Thiết kế số 020 – Trương Văn An:

21. Thiết kế số 021 – Nguyễn Hồng Bích Ngân:

22. Thiết kế số 022 – Phạm Minh Trung:

BAN BIÊN TẬP