1. Nội dung Cuộc vận động:

1.1. Đối tượng được bình chọn: Tất cả những thanh thiếu nhi là công dân nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, hiện đang cư trú, học tập, lao động, công tác tại Thành phố Hồ Chí Minh có độ tuổi không quá 30 tuổi (các cá nhân sinh từ năm 1986 trở về sau). Những cá nhân đã đạt danh hiệu “Công dân trẻ tiêu biểu Thành phố Hồ Chí Minh” từ năm 2006 đến năm 2015 thì không được ứng cử hoặc đề xuất xem xét tuyên dương tiếp trong năm 2016.
1.2. Tiêu chuẩn bình chọn:
– Bản thân có nhiều đóng góp trong công tác chuyên môn, góp phần xây dựng và phát triển địa phương, đơn vị và cộng đồng. Đặc biệt, trong năm 2016 cá nhân được đề cử phải có sáng kiến, hiến kế, đạt các giải thưởng có giá trị trong công tác chuyên môn, hoặc có những việc làm, hành động tạo được uy tín và ảnh hưởng tốt đến thanh thiếu nhi và xã hội, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục, xây dựng mẫu hình thanh niên thành phố.
– Có phẩm chất đạo đức tốt, có nghị lực, ý chí vươn lên mạnh mẽ trong cuộc sống, trong lao động và học tập; chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; là điển hình trong việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại đơn vị.
– Tham gia và có những đóng góp tích cực trong các hoạt động xã hội hoặc hoạt động do Đoàn – Hội – Đội tổ chức.
1.3 Tiêu chuẩn cụ thể:
Ngoài các tiêu chuẩn chung nêu trên, các cá nhân đạt danh hiệu “Công dân trẻ tiêu biểu Thành phố Hồ Chí Minh” phải là những gương mặt trẻ tiêu biểu của thanh thiếu nhi Thành phố Hồ Chí Minh ít nhất ở một trong những lĩnh vực theo các tiêu chuẩn cụ thể như:
1.3.1. Trong lĩnh vực học tập, nghiên cứu khoa học, lao động sáng tạo đạt được một trong những yêu cầu sau:
– Đạt giải trong các kỳ thi quốc gia hoặc quốc tế hoặc được tuyên dương, tôn vinh cấp quốc gia, quốc tế.
– Là sinh viên, giáo viên, giảng viên, nhà nghiên cứu khoa học xuất sắc, có công trình nghiên cứu có giá trị khoa học và thực tiễn được Hội đồng khoa học cấp cơ sở trở lên đánh giá xuất sắc.
– Có phát minh sáng chế mới có giá trị khoa học và thực tiễn.
1.3.2. Trong lĩnh vực cải cách hành chính, trong lao động sản xuất, xây dựng nông thôn mới và kinh doanh đạt được một trong những yêu cầu sau:
– Có thành tích xuất sắc trong sản xuất kinh doanh, đạt hiệu quả kinh tế cao, có hiến kế, sáng kiến cải tiến quy trình sản xuất kinh doanh, chăm lo tốt cho cán bộ, công nhân viên, người lao động tại doanh nghiệp.
– Có hành động, việc làm cụ thể giúp đỡ các thanh niên khác lập thân, lập nghiệp, tạo việc làm cho nhiều người trong xã hội và cộng đồng.
– Đạt giải trong hội thi tay nghề cấp quốc gia hoặc quốc tế.
– Có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác xã hội, xóa đói giảm nghèo, hay cải cách hành chính, xây dựng nông thôn mới, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, bảo vệ môi trường, giảm tai nạn giao thông…
1.3.3. Trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh: 
– Có thành tích đặc biệt xuất sắc hoặc hành động dũng cảm trong công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ thành phố và đất nước; trong các hoạt động đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; trong đấu tranh phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, giáo dục thanh thiếu niên chậm tiến thành công dân tốt.
1.3.4. Trong lĩnh vực thể dục thể thao:
– Là vận động viên trẻ tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong các kỳ thi đấu ở các giải toàn quốc và quốc tế.
– Là các huấn luyện viên trẻ có các giải pháp hỗ trợ, nâng cao chất lượng giảng dạy, đào tạo, thi đấu trên lĩnh vực, bộ môn mình phụ trách đạt giải thưởng cao cấp quốc gia hoặc quốc tế; có giải pháp xây dựng, quảng bá, giới thiệu các bộ môn thể thao truyền thống của dân tộc đến bạn bè quốc tế.
1.3.5. Trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật: Là văn nghệ sĩ có thành tích đặc biệt xuất sắc trong hoạt động văn hóa nghệ thuật, tham gia tích cực những chương trình văn hóa nghệ thuật vì cộng đồng; đạt thành tích cao trong các hội thi, liên hoan toàn quốc, khu vực và quốc tế; là tấm gương mẫu mực về đạo đức, lối sống và ảnh hưởng tốt đến thanh thiếu nhi.
1.3.6. Trong lĩnh vực công tác Đoàn – Hội – Đội:
Có giải pháp, mô hình hiệu quả trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại đơn vị cụ thể: giải pháp chăm lo cho thanh niên, thiếu nhi hay các mô hình, giải pháp, thực hiện công trình thanh niên, các nội dung giáo dục, giúp thanh thiếu nhi phát triển toàn diện; có giải pháp cụ thể, sáng tạo nhằm tham gia tuyên truyền đảm bảo an toàn giao thông; có sáng kiến hoặc biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động Đoàn – Hội – Đội tại đơn vị…; có uy tín đối với đoàn viên, thanh thiếu nhi, đồng nghiệp cơ quan và quần chúng nhân dân.
– Đạt thành tích xuất sắc trong các hội thi về công tác Đoàn – Hội – Đội từ cấp thành phố trở lên.
– Được tuyên dương thủ lĩnh thanh niên tiêu biểu cấp thành phố trở lên.
1.4. Danh hiệu và hình thức khen thưởng:
– Các cá nhân được bình chọn danh hiệu “Công dân trẻ tiêu biểu Thành phố Hồ Chí Minh”, Ban Thường vụ Thành Đoàn sẽ tổ chức Lễ tuyên dương, đề xuất tặng Huy hiệu Thành phố, Bằng khen Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và được ghi nhận vào sổ vàng “Công dân tiêu biểu Thành phố Hồ Chí Minh”.

  1. Quy trình bình chọn:

2.1. Công tác phát hiện, tuyên dương:
* Bước 1: Phát hiện và tuyên dương điển hình tại cơ sở, đơn vị:
– Ban Thường vụ Thành Đoàn và các cơ sở Đoàn trực thuộc đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cuộc vận động bình chọn trên các phương tiện thông tin đại chúng, triển khai các giải pháp vận động đoàn viên, hội viên, thanh thiếu nhi và người dân trực tiếp phát hiện, giới thiệu cho tổ chức Đoàn những gương mặt tiêu biểu đề cử bình chọn.
– Phát triển phong trào thi đua mạnh mẽ tại địa phương, đơn vị, qua đó đẩy mạnh công tác phát hiện, tuyên dương, khen thưởng kịp thời những cá nhân tiêu biểu trên các lĩnh vực.
* Bước 2: Đề cử, giới thiệu điển hình tiêu biểu:
– Các cơ sở Đoàn và các tổ chức, cá nhân giới thiệu những gương điển hình tiêu biểu về Thành Đoàn (theo mẫu giới thiệu và mẫu lấy ý kiến nơi cư trú, nơi công tác, học tập đính kèm). Đối với cá nhân tự đề cử, thực hiện phiếu tự đề cử, ghi rõ những thành tích, danh hiệu cá nhân đạt được.
– Sau những lần tuyên dương điển hình tại cơ sở, các Quận, Huyện Đoàn và tương đương, Đoàn cơ sở trực thuộc Thành Đoàn có trách nhiệm rà soát danh sách và giới thiệu ít nhất 02 gương tiêu biểu nhất cho Ban tổ chức cuộc vận động.
– Ban tổ chức cuộc vận động bình chọn phối hợp với các phương tiện truyền thông đại chúng tuyên truyền, giới thiệu các gương tiêu biểu được đề cử; mời các chuyên gia, các nhà tâm lý, nhà giáo dục, các đồng chí lão thành cách mạng… viết bài về giáo dục đạo đức, lý tưởng sống trong thanh niên hiện nay.
* Bước 3: Thẩm định, đánh giá tiêu chuẩn:
– Căn cứ vào các tiêu chuẩn cụ thể của Cuộc vận động bình chọn Công dân trẻ tiêu biểu TP. Hồ Chí Minh năm 2016, Ban Tổ chức Cuộc vận động có trách nhiệm xác minh, thẩm định các gương ứng cử, đề cử từ các cơ sở Đoàn gửi về Thành Đoàn, đảm bảo các gương được giới thiệu đáp ứng đủ tiêu chuẩn và hồ sơ yêu cầu.
* Bước 4: Lấy ý kiến thăm dò về các gương điển hình được đề cử:
Căn cứ vào danh sách đã được thẩm định, Ban Tổ chức Cuộc vận động bình chọn sẽ tiến hành tổ chức lấy ý kiến thăm dò về các gương ứng cử, đề cử, bao gồm:
+ Ý kiến của Hội đồng bình chọn.
+ Ý kiến của Ban chỉ đạo và Ban tổ chức Cuộc vận động; các gương Công dân trẻ tiêu biểu Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2006 đến năm 2015.
+ Ý kiến bình chọn trên Trang Tin điện tử Thành Đoàn, Tuổi trẻ điện tử và Mực Tím điện tử.
+ Ý kiến của Ban Thường vụ Thành Đoàn.
 * Bước 5: Bình chọn và quyết định danh hiệu “Công dân trẻ tiêu biểu Thành phố Hồ Chí Minh” năm 2016:
Trên cơ sở tham khảo thông tin thăm dò tại bước 4, Hội đồng bình chọn gồm các đồng chí lãnh đạo Thành phố, nguyên lãnh đạo Thành phố, các nhà khoa học, giáo dục, kinh tế, chính trị, xã hội có uy tín sẽ thảo luận và sẽ tiến hành bỏ phiếu kín chọn các gương tiêu biểu đạt danh hiệu “Công dân trẻ tiêu biểu Thành phố Hồ Chí Minh” năm 2016.
2.2. Công tác tuyên dương, nhân rộng điển hình:
– Tổ chức các hoạt động vì an sinh xã hội, các diễn đàn giao lưu sống đẹp với các gương thanh niên tiêu biểu được tuyên dương trong năm; các hoạt động xây dựng hành vi ứng xử văn hóa trong giới trẻ.
– Thực hiện sản phẩm tuyên truyền, giới thiệu Công dân trẻ tiêu biểu thành phố các năm trong cơ sở Đoàn và các trang thông tin điện tử của Đoàn – Hội cấp thành và cơ sở, trên các trang mạng xã hội.
– Công bố kết quả bình chọn Công dân trẻ tiêu biểu Thành phố Hồ Chí Minh năm 2016.
– Tổ chức Lễ tuyên dương Công dân trẻ tiêu biểu Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 01/01/2017.

  1. Cách thức đề cử và bình chọn:

– Thời gian và cách thức đề cử: Các đơn vị gửi danh sách đề cử hoặc cá nhân tự đề cử gửi phiếu đề cử và phiếu lấy ý kiến của nơi công tác, học tập và nơi cư trú (tải mẫu phiếu trên trang thông tin điện tử Thành Đoàn www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn) và gửi về Ban Tuyên giáo Thành Đoàn: Phòng C4 (số 01 Phạm Ngọc Thạch, Phường Bến Nghé, Quận 1); số điện thoại: 08.38.298.669, hộp thư điện tử: [email protected]
– Thời gian đề cử: Trước ngày 21/11/2016.
– Cách thức bình chọn: Ban tổ chức Cuộc vận động bình chọn sẽ thông báo cách thức bình chọn trên các phương tiện thông tin đại chúng.
– Thời gian bình chọn: Từ ngày 10/12/2016 đến ngày 15/12/2016.
– Công bố kết quả và trao giải: ngày 01/01/2017
cong-dan-tre