Chiến thắng ngày 30/4 là thành quả vĩ đại trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội do Đảng ta và chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo. Ngày ấy đã đi vào lịch sử dân tộc như một mốc son chói lọi đưa đất nước ta bước vào một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Kỉ niệm 43 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2018), Đoàn khoa Lịch sử xin gửi đến các bạn những “Bài ca đi cùng năm tháng“. Những bài ca ấy chính là những thước phim hào hùng của lịch sử, là ý chí chiến đấu kiên cường, là niềm tin về ngày non sông Việt Nam liền một dải và cũng là niềm tin tất thắng của sự nghiệp giải phóng dân tộc.Đoàn – Hội Khoa Lịch sử