Tiếp nối thành công việc tổ chức diễn đàn “Nghe sinh viên nói – Nói sinh viên nghe” đợt 1, BTV Đoàn trường ban hành thông báo tổ chức diễn đàn “Nghe sinh viên nói – Nói sinh viên nghe” đợt 2 tại các cơ sở, với thời gian từ 25/02 đến 17/03/2013 nhằm chuẩn bị cho việc tổ chức chương trình “Đối thoại cùng phát triển” giữa Lãnh đạo Nhà trường, các phòng ban trong trường với sinh viên.
Ngoài các diễn đàn diễn ra tại cơ sở, Ban tổ chức diễn đàn mở chuyên mục đóng góp ý kiến trực tiếp trên website (tại đây)
Nội dung:
+ Thảo luận, đề xuất, kiến nghị những vấn đề liên quan đến quyền lợi, lợi ích của sinh viên trong học tập và rèn luyện đối với Nhà trường, khoa/bộ môn đang theo học, các đơn vị, phòng ban trong trường (phòng Công tác sinh viên, phòng Đào tạo, phòng Quản trị Thiết bị, phòng Hành chính – Tổng hợp, Thư viện trường, Ban quản lý cơ sở Linh Trung – Thủ Đức)
+ Hiến kế cho việc phát triển công tác sinh viên của Nhà trường.

TIẾN NGUYỄN