CƠ CẤU NHÂN SỰ

STT  Họ và tên
1 Đ/c Nguyễn Tất Toàn
t-toan
Chức vụ: Bí thư Đoàn trường.
Công việc phụ trách: Phụ trách chung:
– Quyết định công tác cán bộ
– Quyết định công tác tài chính
– Chịu trách nhiệm chung về hoạt động Đoàn trường, Hội Sinh viên Trường và các ban chức năng
– Chỉ đạo hoạt động các bộ phận: Văn phòng Đoàn – Hội trường, Ban Quốc tế, HTX Thanh niên
– Chỉ đạo công tác Đoàn tham gia xây dựng Đảng
– Chủ tịch Hội đồng thi đua – khen thưởng – kỷ luật
– Quyết định lịch họp, vắng họp của BCH, BTV
Email: [email protected]
2 Đ/c Trương Văn An
Chức vụ: Phụ trách công tác phong trào và Hội Sinh viên:
– Phụ trách Ban Quản lý CLB – Đội – Nhóm và Hội Sinh viên Trường
– Chỉ đạo và chịu trách nhiệm chung về công tác phong trào của Đoàn – Hội trường và hệ thống CLB – Đội – Nhóm
Công việc phụ trách: Phụ trách công tác quản lý các CLB – Đội – Nhóm, Phụ trách hoạt động Hội Sinh viên.
Email: [email protected]
3 Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Khánh
khanh
Chức vụ: Phó Bí thư Đoàn trường, Trưởng ban Tuyên giáo Đoàn trường
Công việc phụ trách: Phụ trách xây dựng Đoàn về chính trị – tư tưởng:
– Phụ trách Ban Tuyên giáo Đoàn trường, CLB Tiếng nói Thanh niên
– Chỉ đạo và chịu trách nhiệm công tác giáo dục của Đoàn, xây dựng Đoàn về tư tưởng – chính trị
– Phụ trách chung tài chính hoạt động Đoàn – Hội năm học
– Phụ trách hoạt động tại CS Đinh Tiên Hoàng
Email: [email protected]
4 Đ/c Võ Phúc Toàn
p-toan
Chức vụ: Phó Bí thư Đoàn trường, Trưởng ban Tổ chức, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đoàn trường.
Công việc phụ trách: Phụ trách Ban Tổ chức và UBKT Đoàn trường:
– Chỉ đạo và chịu trách nhiệm công tác xây dựng Đoàn về tổ chức, xây dựng Đảng, cơ chế chính sách, công tác cán bộ, công tác kiểm tra – giám sát.
– Chỉ đạo hoạt động Đoàn khối Cán bộ trẻ
– Phụ trách hoạt động tại CS Linh Trung – Thủ Đức
Email: [email protected]
5 Đ/c Nguyễn Thị Nguyệt Ánh
Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn trường, Trưởng ban Học tập và Nghiên cứu khoa học, Cán bộ Văn phòng Đoàn TN – Hội SV trường.
Công việc phụ trách:
– Phụ trách Ban Học tập và NCKH
– Phụ trách Văn phòng ĐTN – Hội SV Trường, CTV Văn phòng Đoàn TN – Hội SV
Email: [email protected]
6 Đ/c Phạm Thị Quỳnh Chi
Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn trường, Phó ban Quốc tế.
Công việc phụ trách:
– Phụ trách Ban Quốc tế
– Phụ trách Hợp tác xã thanh niên
Email: [email protected]
7 Đ/c Nguyễn Lưu Tâm Anh
Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn trường.
Công việc phụ trách: Phụ trách tham mưu công tác xây dựng Đoàn về tổ chức
Email: [email protected]
8 Đ/c Dương Đức Minh
Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn trường.
Công việc phụ trách: Phụ trách Đoàn khối Cán bộ trẻ
Email: [email protected]
9 Đ/c Mai Hữu Tâm
tam
Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn trường, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên trường, Trưởng ban Tổ chức và Xây dựng Hội.
Công việc phụ trách: Thực hiện công tác kiểm tra của Đoàn Thanh niên, phụ trách công tác tổ chức và xây dựng Hội Sinh viên.
Email: [email protected] 
10 Đ/c Hồ Thị Hạnh Quyên
Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội Sinh viên trường, Trưởng ban Văn – Thể – Mỹ.
Công việc phụ trách: Phụ trách hoạt động văn – thể – mỹ của sinh viên.
Email: [email protected] 
11 Đ/c Lê Hương Giang
Chức vụ: Ủy viên Ban Thư ký Hội Sinh viên trường, Trưởng ban Học tập và Rèn luyện Sinh viên 5 tốt.
Công việc phụ trách: Phụ trách hoạt động học tập và rèn luyện Sinh viên 5 tốt.
Email: [email protected]
12 Đ/c Từ Hoài Vệ
Chức vụ: Ủy viên Ban Thư ký Hội Sinh viên trường, Trưởng ban Tình nguyện và Hỗ trợ Sinh viên.
Công việc phụ trách: Phụ trách công tác tình nguyện và hỗ trợ sinh viên.
Email: [email protected]
13 Đ/c Lê Minh Vũ
Chức vụ: Ủy viên Ban Thư ký Hội Sinh viên trường, Phó ban Tình nguyện và Hỗ trợ Sinh viên..
Công việc phụ trách: Phụ trách công tác tình nguyện và hỗ trợ sinh viên.
Email: [email protected]
14 Đ/c Nguyễn Thị Thương
Chức vụ: Ủy viên Ban Thư ký Hội Sinh viên trường, Trưởng ban Kiểm tra.
Công việc phụ trách: Phụ trách công tác tổ chức và xây dựng Hội Sinh viên, thực hiện công tác kiểm tra của Hội Sinh viên Trường.
Email: [email protected]
15 Đ/c Võ Quốc Anh Duy
Chức vụ: Cán bộ Văn phòng Đoàn TN – Hội SV trường.
Công việc phụ trách: Phụ trách hoạt động văn phòng.
Email: [email protected]