CƠ CẤU TỔ CHỨC

Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Ban Thư ký Hội Sinh viên trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn