MỤC TIÊU
Thứ nhất, đầu tư có chiều sâu, sáng tạo các giải pháp trong công tác giáo dục nhằm xây dựng ĐVTN trường ĐH KHXH&NV – ĐHQG-HCM trong giai đoạn mới gắn liền với các tiêu chí của CVĐ xây dựng các giá trị mẫu hình thanh niên TP. Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2013 – 2017 là “Yêu nước – Khát vọng, Đạo đức – Trách nhiệm, Tri thức – Sáng tạo, Năng động – Văn minh”. Đoàn trường tiếp tục giữa vai trò xung kích thực hiện nội dung chiến lược về xây dựng văn hoá đại học trong ĐVTN Trường.
Thứ hai, đồng hành với sinh viên trong các hoạt động nâng cao chất lượng học tập, lao động sáng tạo, nghiên cứu khoa học; phát huy vai trò của Đoàn khối Cán bộ trẻ trong việc tạo môi trường để cán bộ trẻ rèn luyện, nâng cao năng lực chuyên môn, nghiên cứu khoa học và hỗ trợ hoạt động học tập, nghiên cứu khoa học của sinh viên; nâng cao chất lượng đời sống văn hóa tinh thần và tăng cường kỹ năng, ngoại ngữ cho ĐVTN qua Dự án Điểm hẹn Ngoại ngữ Nhân Văn.
Thứ ba, phát huy vai trò nòng cốt chính trị của tổ chức Đoàn với Hội Sinh viên trường; thực hiện tốt công tác đào tạo, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ Đoàn; xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh; tích cực bồi dưỡng hội viên ưu tú, đoàn viên ưu tú, phát triển đoàn viên mới và phát triển Đảng viên.
Thứ tư, tăng cường công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên qua việc đầu tư hoạt động của các CLB – Đội – Nhóm và tạo dựng mối liên hệ chặt chẽ giữa Đoàn trường với các cơ sở Đoàn, ĐVTN; củng cố vả đẩy mạnh hiệu quả công tác truyền thông và ứng dụng công nghệ trong công tác.
KHẨU HIỆU HÀNH ĐỘNG

“Tuổi trẻ Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQG-HCM

Đạo đức – Tri thức – Xung kích – Sáng tạo – Hội nhập”

(……)

Tải về tại: chien-luoc-thuc-hien-cong-tac-doan-va-phong-trao-thanh-nien-truong-dh-khxhnv-dhqg-hcm-khoa-viii-nhiem-ky-2015-2017