Trong nhiệm kỳ VII, giai đoạn 2012 – 2015, Đoàn Thanh niên trường tập trung những mục tiêu, khẩu hiệu và chương trình hành động như sau:

  1. MỤC TIÊU

Thứ nhất, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị, xã hội rộng khắp; định hướng, hỗ trợ để sinh viên ĐH KHXH & NV rèn luyện đạo đức, nhân cách; tiếp thu tinh hoa tri thức, tự tin lập nghiệp, góp phần vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, phát triển Nhà trường.
Thứ hai, Đoàn trường ĐH KHXH & NV tiếp tục giữ vững là cơ sở Đoàn mạnh trong hệ thống Công tác Đoàn và phong trào thanh niên Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, Thành Đoàn thành phố Hồ Chí Minh với nhiều mô hình sáng tạo, hiệu quả.
Thứ ba, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường góp phần tích cực trong việc thực hiện thành công Chiến lược phát triển Nhà trường giai đoạn 2011-2015, đặc biệt trong lĩnh vực công tác sinh viên, xây dựng và phát huy văn hóa đại học.

  1. KHẨU HIỆU HÀNH ĐỘNG

“Sức trẻ nhân văn: đạo đức – tri thức – xung kích – sáng tạo – hội nhập”
III. CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

1. Công tác giáo dục

1.1 Công tác giáo dục chính trị – tư tưởng

– Trọng tâm:
Trang bị cơ bản kiến thức, thông tin về tình hình chính trị – xã hội trong và ngoài nước cho đoàn viên, thanh niên.
Thông tin và triển khai các nội dung kế hoạch “Tuổi trẻ ĐH KHXH &NV với nghị quyết đại hội Đảng, Đoàn các cấp”.
Đẩy mạnh các chương trình thực hiện cuộc vận động Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác.
– Giải pháp:                 
Tiếp tục tổ chức các hoạt động như: phối hợp cùng phòng Công tác sinh viên tổ chức Tuần lễ sinh hoạt chính trị đầu khóa cho sinh viên toàn trường (tháng 9, 10 hằng năm); phối hợp với Hội cựu Chiến binh tổ chức các hoạt động giao lưu với sinh viên kỷ niệm thành lập QĐND Việt Nam (tháng 4 và tháng 12 hằng năm). Các Đoàn khoa/ bộ môn chủ động tổ chức các hoạt động phù hợp với đặc thù nhu cầu của đoàn viên, thanh niên….
Tải về tại: chien-luoc-thuc-hien-cong-tac-doan-va-phong-trao-thanh-nien-truong-dh-khxhnv-dhqg-hcm-khoa-vii-nhiem-ky-2012-2015