Báo cáo tổng kết Công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2015-2016

1. NHẬN ĐỊNH CHUNG:
Năm học 2015 – 2016 là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và tuổi trẻ: 70 năm thành lập Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2015), kỷ niệm 105 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 – 05/6/2016), năm diễn ra Đại hội Đảng bộ Thành phố lần X, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, bầu cử Quốc hội khóa XIV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021, đặc biệt kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2016), 20 năm Đoàn trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQG-HCM xây dựng và phát triển (1996 – 2016). Bên cạnh đó, Cộng đồng ASEAN chính thức thành lập vào cuối năm 2015 tạo nhiều cơ hội để Đoàn trường đầu tư các hoạt động quốc tế thanh niên, đánh ứng nhu cầu của thanh niên thời kỳ hội nhập.
Với chủ đề “Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng” – năm 2015 và “Tuổi trẻ thành phố xung kích, sáng tạo tham gia xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình” – năm 2016, trên cơ sở phát huy những thành tích đã đạt được, tập thể cán bộ Đoàn, đoàn viên – thanh niên (ĐVTN) Trường đã ra sức phấn đấu, rèn luyện, không ngừng đổi mới, sáng tạo, hoàn thành tốt các nội dung, chỉ tiêu đã đề ra trong năm học.
2. TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH NIÊN NĂM HỌC 2015 – 2016:
Trong năm học 2015 – 2016, Đoàn trường đã đầu tư, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm:
Thứ nhất, Đoàn trường đầu tư có chiều sâu, sáng tạo các giải pháp trong công tác giáo dục của Đoàn: tăng cường giáo dục truyền thống, đặc biệt là truyền thống 85 năm của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, truyền thống phong trào thanh niên, sinh viên Trường hướng đến 60 năm hình thành và phát triển Trường qua các giai đoạn Văn khoa – Tổng hợp – KHXH&NV, tinh thần “xung kích – sẻ chia – sáng tạo” của Đoàn trường qua 20 năm xây dựng và phát triển; chú trọng đánh giá hiệu quả công tác giáo dục của Đoàn, các hoạt động xây dựng tình yêu, niềm tự hào về TP.Hồ Chí Minh và phát huy văn hóa đại học của ĐVTN qua các cuộc vận động: xây dựng các giá trị mẫu hình thanh niên, xây dựng phong cách cán bộ Đoàn – Hội và “4 xây – 3 chống”.
Xem thêm và tải xuống tại: http://bit.ly/bvtkxhnv1516

Báo cáo tổng kết Công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2014-2015

1. NHẬN ĐỊNH CHUNG:
Năm học 2014 – 2015 là năm chào mừng Đại hội Đảng các cấp, chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường lần thứ VI; 20 năm thành lập ĐHQG-HCM và hướng đến kỷ niệm 60 năm hình thành và phát triển trường ĐH KHXH&NV (1957 – 2017); năm đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn trường khóa VII và chào mừng, tổ chức Đại hội Đoàn trường lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2015 – 2017; năm diễn ra Đại hội Hội Sinh viên trường lần thứ VII, nhiệm kỳ 2014 – 2017 hướng đến Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh lần V, nhiệm kỳ 2015 – 2020; năm tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống học sinh, sinh viên Việt Nam (09/01/1950 – 09/01/2015), kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng hoàn toàn Miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2015). Với chủ đề “Năm Thanh niên tình nguyện” – năm 2014 và “Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng” – năm 2015, trên cơ sở phát huy những thành tích đã đạt được, tập thể cán bộ Đoàn, đoàn viên – thanh niên (ĐVTN) Trường đã ra sức phấn đấu, rèn luyện, không ngừng đổi mới, sáng tạo, hoàn thành tốt các nội dung, chỉ tiêu đã đề ra trong năm học.
2. TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH NIÊN NĂM HỌC 2014 – 2015:
Triển khai Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên Trường năm học 2014 – 2015, Đoàn trường đã đầu tư, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm trong năm học, cụ thể:
Thứ nhất, tổ chức thành công Đại hội Đoàn trường lần thứ VIII – nhiệm kỳ 2015 – 2017; tăng cường vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn trong việc tổ chức Đại hội Hội Sinh viên trường lần thứ VII, Nhiệm kỳ 2014-2017 hướng đến Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh lần thứ V, nhiệm kỳ 2015 – 2020, hoàn thành các nội dung, chương trình, chỉ tiêu công tác được xác định trong Nghị quyết Đại hội Đoàn trường khóa VII.
Thứ hai, tập trung xây dựng các giải pháp trong công tác giáo dục của Đoàn: tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cuộc vận động xây dựng các giá trị hình mẫu thanh niên thành phố, xây dựng phong cách người cán bộ…
Xem thêm và tải xuống tại: http://bit.ly/bctkussh1415

Báo cáo tổng kết Công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2013-2014

1. NHẬN ĐỊNH CHUNG:
Năm học 2013 – 2014 là năm đẩy mạnh triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần X, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh lần IX. Công tác Đoàn và phong trào thanh niên Trường năm học 2013 – 2014 là năm quyết tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn Trường Lần VII nhiệm kỳ 2012 – 2015; là năm bản lề có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện Chiến lược phát triển của Nhà trường trong giai đoạn 2011 – 2015 và triển khai thực hiện chủ đề năm 2013 “Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục của Đoàn” và 2014 “Năm Thanh niên tình nguyện” đến các cấp bộ Đoàn, cán bộ, Đoàn viên.
Trên cơ sở phát huy những thành tích đã đạt được, tập thể cán bộ Đoàn, đoàn viên – thanh niên (ĐVTN) của Trường đã ra sức phấn đấu, rèn luyện, không ngừng đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng các chương trình, hoạt động, hoàn thành tốt các nội dung và chỉ tiêu đã đề ra trong năm.
2. TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH NIÊN NĂM HỌC 2013 – 2014:
Triển khai Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên Trường năm học 2013 – 2014, Đoàn trường đã đầu tư, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm trong năm học:
– Thứ nhất, Đoàn Trường và các cấp cơ sở Đoàn triển khai học tập, quán triệt và xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần X và Nghị quyết Đại hội Đoàn Thành phố lần IX và Nghị quyết Đại hội Đoàn Trường lần VII. Trong đó, tập trung triển khai thực hiện các chương trình, công trình trọng điểm đã được Đại hội Đoàn Trường thông qua.
– Thứ hai, Đoàn Trường đẩy mạnh các nội dung đổi mới phương thức giáo dục của Đoàn, chú trọng giáo dục qua các hoạt động phong trào gắn với việc xây dựng mẫu hình sinh viên và thực hiện hiệu quả cuộc vận động “4 xây – 3 chống”. Từ đó, kết hợp với việc đánh giá tính thiết thực, tổ chức hiệu quả công tác giáo dục của Đoàn nhằm thực hiện tốt chủ đề năm học“Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục của Đoàn”
– Thứ ba, Đoàn Trường tiếp tục thực hiện có hiệu quả các giải pháp xây dựng Đoàn vững mạnh: thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Xây dựng phong…..
Xem thêm và tải xuống tại: http://bit.ly/bctkussh1314

Báo cáo tổng kết Công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2012-2013

1. TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH NIÊN NĂM HỌC 2012-2013
1. Công tác giáo dục
1.1 Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
100% Đoàn khoa/bộ môn triển khai thực hiện diễn đàn “Tôi và cuộc sống” với nội dung định hình, xây dựng chuẩn mực đạo đức của sinh viên, cán bộ trẻ, Đảng viên là sinh viên theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay. Bên cạnh đó, các cơ sở Đoàn đã tổ chức các hoạt động hưởng ứng cuộc vận động, như: Cuộc thi Bác Hồ trong trái tim tôi lần II (khoa Triết học), cuộc thi viết Tuổi trẻ Bác Hồ – Tuổi trẻ Việt Nam (khoa Giáo dục), Dịch thuật những danh ngôn của Chủ tịch Hồ Chí Minh (khoa Ngữ văn Pháp), tuyên dương và giới thiệu gương sáng sinh viên về học tập và rèn luyện, làm theo lời Bác (khoa Xã hội học, Văn học và Ngôn ngữ, Giáo dục, Nhân học…)
Triển khai hiệu quả việc phấn đấu 05 danh hiệu thanh niên làm theo lời Bác trong cán bộ, giảng viên trẻ và sinh viên: Cán bộ trẻ tiêu biểu, Sinh viên 5 tốt, Gương sáng SV ĐH KHXH&NV, Cán bộ Đoàn-Hội tiêu biểu, Sinh viên tình nguyện làm theo lời Bác. Triển khai xét chọn danh hiệu Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác – danh hiệu cao quý nhất của ĐVTN trường. Năm học 2012 – 2013, có 07 cán bộ, giảng viên trẻ được tuyên dương Cán bộ trẻ tiêu biểu và 113 điển hình sinh viên tiêu biểu được tuyên dương cấp Trường. Trong đó có 66 Sinh viên 5 tốt cấp Trường với 09 gương Sinh viên 5 tốt tiêu biểu; 9 Gương sáng Sinh viên ĐH KHXH&NV, 20 cán bộ Đoàn – Hội tiêu biểu, 10 Sinh viên tình nguyện làm theo lời Bác và 10 Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác cấp Trường. Phối hợp với CLB Phóng viên trẻ (Đoàn khoa Báo chí và truyền thông), CLB Sinh viên 5 tốt thường xuyên viết tin bài giới thiệu, nhân rộng các gương sinh viên điển hình; xây dựng không khí, phong trào thi đua, phấn đấu trong sinh viên toàn trường. Ngoài ra, Đoàn – Hội trường còn xét chọn và tuyên dương 19 tập thể đạt danh hiệu “Tập thể thân thiện, tích cực, lành mạnh”, phát huy nhiều công trình, phần việc làm theo lời Bác.
Các diễn đàn “Tôi và cuộc sống” tiêu biểu như: Nam sinh thanh lịch (khoa Địa lý) Sinh viên thời đại số, Văn hóa giao tiếp, Văn hóa ăn mặc trong sinh viên (khoa Ngữ văn Anh), Sinh viên đi xe bus, Sinh viên – tình cảm, tình yêu (khoa Văn học và Ngôn ngữ), Sinh viên với biến đổi khí hậu, Ngày Trái đất, Sinh viên với tình yêu (khoa Đông phương học), Ngày Thanh lịch (khoa Triết học), Nhà giáo dục Thanh lịch (khoa Giáo dục)….
Xem thêm và tải xuống tại: http://bit.ly/bctkxhnv1213

Chiến lược thực hiện Công tác Hội và Phong trào sinh viên trường ĐH KHXH&NV – ĐHQG-HCM khóa VI (2013-2014)

I. NỘI DUNG TRỌNG TÂM
Bám sát vào các nhiệm vụ trọng tâm và các nội dung chỉ đạo của Hội Sinh viên Thành phố, Đảng ủy – Ban Giám hiệu Nhà trường, phát huy tối đa các lợi thế đặc thù của sinh viên trường, các hoạt động của Hội Sinh viên trường trong nhiệm kỳ 2013 – 2014 đã hoà nhịp mạnh mẽ vào phong trào sinh viên thành phố và góp phần tham gia cụ thể hóa Chiến lược phát triển Nhà Trường (2010 – 2015) qua việc thực hiện hiệu quả 02 cuộc vận động và 05 chương trình hành động.
II. KHẨU HIỆU HÀNH ĐỘNG

“Sinh viên Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn – ĐHQG-HCM: Phát huy truyền thống – Khẳng định tri thức – Vươn ra biển lớn”

III. CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

  1. Thực hiện 2 cuộc vận động:

1.1. Cuộc vận động “Sinh viên 5 tốt”:
1.1.1. Tình hình triển khai, tuyên truyền, giới thiệu về cuộc vận động đến sinh viên, xã hội:
Trong những năm qua, “Sinh viên 5 tốt” đã trở thành một cuộc vận động có sức lan toả sâu rộng trong cán bộ, hội viên, sinh viên và ngày một khẳng định giá trị, tầm vóc trong cộng đồng và xã hội. Hội Sinh viên Trường tổ chức các chương trình nhằm tạo môi trường rèn luyện, học tập và hỗ trợ sinh viên phấn đấu đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”.
Hội Sinh viên Trường và các cơ sở Hội tích cực, chủ động xây dựng kế hoạch, hướng dẫn cụ thể hoá các danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” từng cấp, có điều chỉnh theo từng năm, phù hợp với tình hình sinh viên của đơn vị; có nhiều giải pháp hiệu quả để tuyên truyền, giới thiệu cuộc vận động đến sinh viên, xã hội thông qua các trang thông tin điện tử, các buổi tọa đàm, gặp gỡ, trao đổi và các ngày hội lớn.
1.1.2. Hệ thống các giải pháp tạo động lực và môi trường để sinh viên phấn đấu đạt danh hiệu:
Với tiêu chí tạo điều kiện tối đa cho sinh viên có môi trường và động lực tham gia phấn đấu rèn luyện; Hội Sinh viên trường và các cơ sở sẽ chủ động đầu tư, tổ chức nhiều hoạt động như tổ chức  Hội thảo khoa học, Diễn đàn khoa học, buổi tọa đàm, hội thảo chia sẻ phương pháp học tập – NCKH; cuộc thi học thuật cấp trường; cuộc thi học thuật – chuyên ngành,  Ngày hội “Thanh niên khỏe” cấp trường và Ngày hội “Thanh niên khỏe” cấp khoa/bộ môn; Hội thao sinh viên toàn trường; giải đấu thể dục thể thao các cấp; khóa học kĩ năng, lớp…..
Tải xuống tại: chien-luoc-thuc-hien-cong-tac-hoi-va-phong-trao-sinh-vien-truong-dh-khxhnv-dhqg-hcm-khoa-vi-2013-2014

Chiến lược thực hiện Công tác Đoàn và Phong trào thanh niên trường ĐH KHXH&NV (ĐHQG-HCM) khóa VIII (Nhiệm kỳ 2015-2017)

MỤC TIÊU
Thứ nhất, đầu tư có chiều sâu, sáng tạo các giải pháp trong công tác giáo dục nhằm xây dựng ĐVTN trường ĐH KHXH&NV – ĐHQG-HCM trong giai đoạn mới gắn liền với các tiêu chí của CVĐ xây dựng các giá trị mẫu hình thanh niên TP. Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2013 – 2017 là “Yêu nước – Khát vọng, Đạo đức – Trách nhiệm, Tri thức – Sáng tạo, Năng động – Văn minh”. Đoàn trường tiếp tục giữa vai trò xung kích thực hiện nội dung chiến lược về xây dựng văn hoá đại học trong ĐVTN Trường.
Thứ hai, đồng hành với sinh viên trong các hoạt động nâng cao chất lượng học tập, lao động sáng tạo, nghiên cứu khoa học; phát huy vai trò của Đoàn khối Cán bộ trẻ trong việc tạo môi trường để cán bộ trẻ rèn luyện, nâng cao năng lực chuyên môn, nghiên cứu khoa học và hỗ trợ hoạt động học tập, nghiên cứu khoa học của sinh viên; nâng cao chất lượng đời sống văn hóa tinh thần và tăng cường kỹ năng, ngoại ngữ cho ĐVTN qua Dự án Điểm hẹn Ngoại ngữ Nhân Văn.
Thứ ba, phát huy vai trò nòng cốt chính trị của tổ chức Đoàn với Hội Sinh viên trường; thực hiện tốt công tác đào tạo, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ Đoàn; xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh; tích cực bồi dưỡng hội viên ưu tú, đoàn viên ưu tú, phát triển đoàn viên mới và phát triển Đảng viên.
Thứ tư, tăng cường công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên qua việc đầu tư hoạt động của các CLB – Đội – Nhóm và tạo dựng mối liên hệ chặt chẽ giữa Đoàn trường với các cơ sở Đoàn, ĐVTN; củng cố vả đẩy mạnh hiệu quả công tác truyền thông và ứng dụng công nghệ trong công tác.
KHẨU HIỆU HÀNH ĐỘNG

“Tuổi trẻ Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQG-HCM

Đạo đức – Tri thức – Xung kích – Sáng tạo – Hội nhập”

(……)

Tải về tại: chien-luoc-thuc-hien-cong-tac-doan-va-phong-trao-thanh-nien-truong-dh-khxhnv-dhqg-hcm-khoa-viii-nhiem-ky-2015-2017