TS. Cao Xuân Long – Khoa Triết học


ThS. Văn Kim Hoàng Hà – Khoa Đông phương học


ThS. Phan Nữ Quỳnh Thi – Khoa Đông phương học


ThS. Huỳnh Thị Phương Duyên – BM Giáo dục thể chất


ThS. Nguyễn Thị Lệ Hằng – BM Giáo dục thể chất


TS. La Mai Thi Gia – Khoa Văn học & Ngôn ngữ

Còn tiếp…

BBT