1. NHẬN ĐỊNH CHUNG:
Năm học 2013 – 2014 là năm đẩy mạnh triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần X, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh lần IX. Công tác Đoàn và phong trào thanh niên Trường năm học 2013 – 2014 là năm quyết tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn Trường Lần VII nhiệm kỳ 2012 – 2015; là năm bản lề có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện Chiến lược phát triển của Nhà trường trong giai đoạn 2011 – 2015 và triển khai thực hiện chủ đề năm 2013 “Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục của Đoàn” và 2014 “Năm Thanh niên tình nguyện” đến các cấp bộ Đoàn, cán bộ, Đoàn viên.
Trên cơ sở phát huy những thành tích đã đạt được, tập thể cán bộ Đoàn, đoàn viên – thanh niên (ĐVTN) của Trường đã ra sức phấn đấu, rèn luyện, không ngừng đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng các chương trình, hoạt động, hoàn thành tốt các nội dung và chỉ tiêu đã đề ra trong năm.
2. TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH NIÊN NĂM HỌC 2013 – 2014:
Triển khai Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên Trường năm học 2013 – 2014, Đoàn trường đã đầu tư, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm trong năm học:
– Thứ nhất, Đoàn Trường và các cấp cơ sở Đoàn triển khai học tập, quán triệt và xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần X và Nghị quyết Đại hội Đoàn Thành phố lần IX và Nghị quyết Đại hội Đoàn Trường lần VII. Trong đó, tập trung triển khai thực hiện các chương trình, công trình trọng điểm đã được Đại hội Đoàn Trường thông qua.
– Thứ hai, Đoàn Trường đẩy mạnh các nội dung đổi mới phương thức giáo dục của Đoàn, chú trọng giáo dục qua các hoạt động phong trào gắn với việc xây dựng mẫu hình sinh viên và thực hiện hiệu quả cuộc vận động “4 xây – 3 chống”. Từ đó, kết hợp với việc đánh giá tính thiết thực, tổ chức hiệu quả công tác giáo dục của Đoàn nhằm thực hiện tốt chủ đề năm học“Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục của Đoàn”
– Thứ ba, Đoàn Trường tiếp tục thực hiện có hiệu quả các giải pháp xây dựng Đoàn vững mạnh: thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Xây dựng phong…..
Xem thêm và tải xuống tại: http://bit.ly/bctkussh1314