Thông qua tổ chức hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục sâu rộng tinh thần và nội dung pháp luật đến các sinh viên trong trường nhằm nâng cao hiểu biết, ý thức tôn trọng, chấp hành, bảo vệ pháp luật, đặc biệt là Luật Sở hữu trí tuệ trong bối cảnh hội nhập hiện nay; góp phần bảo vệ quyền sở hữu các đối tượng sở hữu trí tuệ.

  • Thời gian: 08g30 ngày 27/5/2017 (Thứ bảy)
  • Địa điểm: Phòng D.201 (Cơ sở Đinh Tiên Hoàng)

Ban Tuyên giáo Đoàn trường