Chiến thắng Điện Biên Phủ được ghi dấu như một mốc son thời đại, đến nay vẫn còn nguyên giá trị đối với dân tộc Việt Nam và cả nhân loại yêu chuộng hòa bình trên thế giới.

  1. Chiến thắng Điện Biên Phủ – đỉnh cao của cuộc kháng chiến chống Thực dân Pháp đã tạo cơ sở căn bản đi đến ký kết Hiệp định Genève về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương.

Từ giữa tháng 3/1954, ta mở nhiều đợt tấn công, tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ có nguy cơ tiêu diệt; cùng với đó là sức ép của nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới, ngày 26/4/1954, Hội nghị Genève đã được triệu tập bàn về chiến tranh ở Đông Dương. Trong khi các bên vẫn đang bàn cãi về thành phần tham dự Hội nghị, thì ngày 7/5/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ toàn thắng.
Chiến thắng Điện Biên Phủ đã đánh dấu chấm hết cho âm mưu, bản chất ngoan cố, hiếu chiến của Thực dân Pháp và đế quốc Mỹ trên bàn Hội nghị; buộc Chính phủ Pháp cùng các bên tham dự Hội nghị (trừ Mỹ) đã ký kết Hiệp định Genève, chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương ngày 21/7/1954. Đây cũng là chiến thắng quyết định thắng lợi của ta trên mặt trận ngoại giao, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, góp phần chấm dứt cuộc chiến tranh xâm lược của Thực dân Pháp ở Việt Nam.
Ngày 10/10/1954, quân và dân ta tiếp quản Thủ đô Hà Nội; ngày 13/5/1955, tên lính viễn chinh Pháp cuối cùng đã rút khỏi Hải Phòng, miền Bắc hoàn toàn giải phóng. Từ đỉnh cao của thắng lợi này, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta bước vào thời kỳ cách mạng mới.

  1. Chiến thắng Điện Biên Phủ đã đưa miền Bắc quá độ lên chủ nghĩa xã hội, làm hậu phương vững chắc cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Với chiến thắng Điện Biên Phủ, miền Bắc hoàn toàn giải phóng và trở thành căn cứ địa cách mạng rộng lớn, hậu phương vững chắc cho cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Những thành tựu xây dựng chủ nghĩa xã hội, cũng như những đóng góp của hậu phương miền Bắc đối với tiền tuyến lớn miền Nam đã củng cố lòng tin của nhân dân hai miền vào thắng lợi cuối cùng của cuộc kháng chiến. Đây là tiền đề tất yếu dẫn đến thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (30/4/1975).

  1. Chiến thắng Điện Biên Phủ đã khẳng định đường lối kháng chiến đúng đắn, sáng tạo của Đảng và sự lớn mạnh, trưởng thành của Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Bước vào cuộc kháng chiến chống Thực dân Pháp, thế và lực của ta yếu hơn nhiều lần so với kẻ thù. Nhưng nhờ có sự lãnh đạo tài tình với đường lối kháng chiến đúng đắn, sáng tạo của Đảng do Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu, quân và dân ta đã giành thắng lợi trong cuộc chiến tranh xâm lược tàn bạo của Thực dân Pháp bằng trận quyết chiến chiến lược tại Điện Biên Phủ.
Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ cho thấy sự trưởng thành vượt bậc của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Từ 34 chiến sĩ với vũ khí thô sơ,  dưới sự lãnh đạo, giáo dục, rèn luyện của Đảng và Bác Hồ, quân đội ta đã không ngừng lớn mạnh, càng đánh càng mạnh, càng đánh càng trưởng thành làm lên chiến thắng Điện Biên Phủ.
Những bước trưởng thành của quân đội ta trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp là cơ sở để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vững tin, dám đánh, quyết đánh và đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

  1. Chiến thắng Điện Biên Phủ đã chấm dứt sự đô hộ của chủ nghĩa Thực dân Pháp ở 3 nước Đông Dương, mở đầu quá trình sụp đổ của chủ nghĩa thực dân cũ trên thế giới.

Chiến thắng Điện Biên Phủ buộc chính quyền Pháp phải chấm dứt chính sách cai trị thực dân, tiến hành trao trả độc lập cho nhiều nước thuộc địa ở châu Á và châu Phi, đồng thời xem xét lại vị thế và các chính sách của mình đối với các nước vốn là thuộc địa cũ.
Chiến thắng Điện Biên Phủ đã làm thức tỉnh và cổ vũ, động viên các dân tộc bị áp bức trên thế giới vùng lên đấu tranh giành độc lập, tự do của dân tộc. Đánh giá về ý nghĩa Chiến thắng Điện Biên Phủ, trong dịp kỷ niệm 10 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Điện Biên Phủ như là một cái mốc chói lọi bằng vàng của lịch sử. Nó ghi rõ nơi chủ nghĩa thực dân lăn xuống dốc và tan rã, đồng thời phong trào giải phóng dân tộc khắp thế giới đang lên cao đến thắng lợi hoàn toàn”.

  1. Chiến thắng Điện Biên Phủ đã mở ra giai đoạn cách mạng mới để dân tộc ta tiếp tục cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc.

Chiến thắng Điện Biên Phủ đã tạo ra những thay đổi căn bản trên tất cả các lĩnh vực: kinh tế, chính trị, quân sự, văn hóa, ngoại giao… cho cách mạng Việt Nam và mở đầu một giai đoạn đoạn mới, miền Bắc tiến lên chủ nghĩa xã hội, miền Nam tiếp tục đấu tranh giải phóng dân tộc thống nhất đất nước.
Thời gian đã lùi xa, nhưng chiến thắng Điện Biên Phủ mãi mãi là một mốc son lịch sử chói lọi, để lại những bài học quý, sống động, tiếp tục soi sáng con đường cách mạng Việt Nam.
Những bài học đó không những có giá trị trong đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, mà còn được bạn bè thế giới đánh giá cao, coi đó là hình mẫu để học tập, noi theo.
Kể từ chiến thắng Điện Biên Phủ đến nay, biết bao sự kiện trọng đại diễn ra trên hành tinh, nhưng các thế hệ người dân Việt Nam và nhân dân yêu chuộng hòa bình, độc lập tự do, tiến bộ xã hội trên thế giới vẫn mãi mãi ngưỡng mộ, tôn vinh Chiến thắng Điện Biên Phủ – một trong những chiến công chống ngoại xâm oanh liệt của dân tộc Việt Nam trong thế kỷ XX; chiến thắng đó mang tầm vóc thời đại, mở đầu sự sụp đổ của chủ nghĩa thực dân cũ, cổ vũ mạnh mẽ phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới và mãi là nguồn sức mạnh tiếp sức cho dân tộc ta giành thắng lợi trong công cuộc đổi mới đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Sưu tầm