CƠ CẤU NHÂN SỰ

STT  Họ và tên
1 Đ/c Nguyễn Tất Toàn
t-toan
Chức vụ: Bí thư Đoàn trường.
Công việc phụ trách: Phụ trách chung và cơ sở vật chất, công tác tổ chức cán bộ, công tác đối ngoại và công tác tài chính và phát triển Đảng.
Email: nguyentattoan@hcmussh.edu.vn
2 Đ/c Nguyễn Tuấn Nghĩa  Chức vụ: Phó Bí thư Đoàn trường, Trưởng ban Quốc tế.
Công việc phụ trách: Phụ trách chỉ đạo Ban Quốc tế, Đoàn khối Cán bộ trẻ, tham mưu cho Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đoàn trường về các nội dung, hoạt động liên quan công tác quốc tế thanh niên và các công tác đối ngoại của Đoàn trường.
Email: tuannghia@hcmussh.edu.vn
3 Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Khánh
khanh
Chức vụ: Phó Bí thư Đoàn trường, Trưởng ban Học tập và Nghiên cứu khoa học.
Công việc phụ trách: Phụ trách hoạt động phong trào sinh viên.
Email: nguyenthingockhanh@hcmussh.edu.vn
4 Đ/c Võ Phúc Toàn
p-toan
Chức vụ: Phó Bí thư Đoàn trường, Trưởng ban Tổ chức.
Công việc phụ trách: Phụ trách công tác xây dựng Đoàn về tổ chức, chính trị, tư tưởng,  Thực hiện công tác kiểm tra của Đoàn Thanh niênh.
Email: vophuctoan@hcmussh.edu.vn
5 Đ/c Trần Ngọc Huyền Trân
Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn trường, Trưởng ban Tuyên giáo.
Công việc phụ trách: Phụ trách công tác xây dựng Đoàn về chính trị, tư tưởng.
Email: tran.huyentran0058@gmail.com
6 Đ/c Phạm Thị Quỳnh Chi
chi
Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn trường, Phó ban Quốc tế.
Công việc phụ trách: Tham mưu cho Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đoàn trường về các nội dung, hoạt động liên quan công tác quốc tế thanh niên và hoạt động CLB IEC.
Email: phamchiquynh@gmail.com
7 Đ/c Nguyễn Thị Hoàng Triều
trieu
Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn trường.
Công việc phụ trách: Phụ trách giữ vai trò nòng cốt của Đoàn trường trong định hướng chủ trương hoạt động của Hợp tác xã Thanh niên YOUTHCOOP.
Email: nguyenthihoangtrieu1990@gmail.com
8 Đ/c Trương Văn An
an
Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn trường, Chủ tịch Hội Sinh viên trường.
Công việc phụ trách: Phụ trách công tác quản lý các CLB – Đội – Nhóm, Phụ trách hoạt động Hội Sinh viên.
Email: vanan169@gmail.com
9 Đ/c Mai Hữu Tâm
tam
Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn trường, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên trường, Trưởng ban Tổ chức và Xây dựng Hội.
Công việc phụ trách: Thực hiện công tác kiểm tra của Đoàn Thanh niên, phụ trách công tác tổ chức và xây dựng Hội Sinh viên.
Email: huutam1405@gmail.com 
10 Đ/c Hồ Thị Hạnh Quyên
Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội Sinh viên trường, Trưởng ban Văn – Thể – Mỹ.
Công việc phụ trách: Phụ trách hoạt động văn – thể – mỹ của sinh viên.
Email: hanhquyen276@gmail.com 
11 Đ/c Lê Hương Giang
Chức vụ: Ủy viên Ban Thư ký Hội Sinh viên trường, Trưởng ban Học tập và Rèn luyện Sinh viên 5 tốt.
Công việc phụ trách: Phụ trách hoạt động học tập và rèn luyện Sinh viên 5 tốt.
Email: lehuonggiang.pvt@gmail.com
12 Đ/c Từ Hoài Vệ
Chức vụ: Ủy viên Ban Thư ký Hội Sinh viên trường, Trưởng ban Tình nguyện và Hỗ trợ Sinh viên.
Công việc phụ trách: Phụ trách công tác tình nguyện và hỗ trợ sinh viên.
Email: tuhoaivest@gmail.com
13 Đ/c Lê Minh Vũ
Chức vụ: Ủy viên Ban Thư ký Hội Sinh viên trường, Phó ban Tình nguyện và Hỗ trợ Sinh viên..
Công việc phụ trách: Phụ trách công tác tình nguyện và hỗ trợ sinh viên.
Email: lmv.minhvu.97@gmail.com
14 Đ/c Nguyễn Thị Thương
Chức vụ: Ủy viên Ban Thư ký Hội Sinh viên trường, Trưởng ban Kiểm tra.
Công việc phụ trách: Phụ trách công tác tổ chức và xây dựng Hội Sinh viên, thực hiện công tác kiểm tra của Hội Sinh viên Trường.
Email: nguyenthithuongsd@gmail.com
15 Đ/c Nguyễn Thị Nguyệt Ánh
Chức vụ: Cán bộ Văn phòng Đoàn TN – Hội SV trường.
Công việc phụ trách: Phụ trách hoạt động văn phòng.
Email: nguyenanh@hcmussh.edu.vn
16 Đ/c Võ Quốc Anh Duy
Chức vụ: Cán bộ Văn phòng Đoàn TN – Hội SV trường.
Công việc phụ trách: Phụ trách hoạt động văn phòng.
Email: voquocanhduy@hcmussh.edu.vn