CƠ CẤU TỔ CHỨC

Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân vănbtv-dtn_2

Ban Thư ký Hội Sinh viên trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
btk-hsv