Các gương mặt Cán bộ trẻ tiêu biểu Trường năm học 2014-2015 (P.1)

869

TS. Cao Xuân Long – Khoa Triết học
ThS. Văn Kim Hoàng Hà – Khoa Đông phương học
ThS. Phan Nữ Quỳnh Thi – Khoa Đông phương học
ThS. Huỳnh Thị Phương Duyên – BM Giáo dục thể chất
ThS. Nguyễn Thị Lệ Hằng – BM Giáo dục thể chất
TS. La Mai Thi Gia – Khoa Văn học & Ngôn ngữ

Còn tiếp…

BBT